Dla Rodzica

Czym jest Związek Strzelecki Rzeczypospolitej?

        Związek Strzelecki Rzeczypospolitej jest samodzielną organizacją paramilitarną o charakterze patriotycznym, prowadzącą zajęcia szkoleniowo-wychowawcze z młodzieżą, nawiązując do wzorców i zasad obowiązujących w Związkach Strzeleckich II RP.

        Najwyższą wartością dla Strzelców jest Niepodległa Rzeczpospolita, a służba dla niej najwyższą nagrodą i zaszczytem. Związek stara się wyznaczać cele i prezentować wartości, pozostawiając duże pole inicjatywom lokalnym, wyznając zasadę, że rozwój i pomyślność „małych ojczyzn” służy dobru i rozwojowi Państwa.

        W działaniach wychowawczych nastawiamy się na rozwój samodzielności, kreatywności, inicjatywy własnej z jednoczesnym podkreśleniem wartości pracy zespołowej. Tworzymy jednolite, zhierarchizowane struktury, pokazując ścieżki awansu i samorozwoju, dbając jednocześnie o jedność i integrację grupową.

        Podstawowym zadaniem praktycznym młodego Strzelca jest "dać sobie radę" – w wykonywaniu zadań, w szkole, w Związku, w grupie. Rozkazy przełożonych mają inspirować do działania – a rolą dowódców i instruktorów jest takie przekazanie niezbędnej wiedzy, aby realizacja zadań strzeleckich przebiegała wzorowo.

        Aby zrealizować zadanie potrzebny jest wysiłek i zaangażowanie – Związek wymaga tego od wszystkich swoich członków, bez względu na stopień w hierarchii strzeleckiej. Zdając sobie sprawę z trudności i wyzwań, jakie stawia dzisiejsza rzeczywistość przed młodzieżą, tym bardziej uważamy, że utrzymanie wysokich standardów w Związku służy wytworzeniu właściwych postaw i zachowań tak trudnych dziś do uzyskania w procesie wychowawczym.

Aby Państwu przybliżyć zasady funkcjonowania ZSR przedstawiamy kilka z nich – w formie poniższych punktów

1. ZSR przyjmuje w swoje szeregi osoby, które ukończyły 16 lat życia. W szczególnych przypadkach, rekrutem strzeleckim może, za pisemną zgodą rodziców, zostać osoba poniżej 16-go roku życia.

2. ZSR nie zarabia na swoich członkach, składki członkowskie są potwierdzeniem chęci przynależności, a uzyskane środki są przeznaczane wyłącznie na działalność statutową.

3. Związek jest organizacją non-profit – wszystkie funkcje są pełnione społecznie.

4. Związek pomaga swoim członkom w zakupie umundurowania, sprzętu, czy innych przedmiotów potrzebnych Strzelcowi – ale w tym zakresie niczego, oprócz standardów i wzorców zawartych w regulaminie, nie narzuca i nie promuje.

5. Związek, w miarę możliwości, stara się pomagać swoim członkom poprzez wypożyczenie umundurowania czy wyposażenia, na zasadach niekomercyjnych, przy zachowaniu zasady szczególnej staranności i dbałości o posiadane mienie.

6. Wszelka działalność w Związku jest dobrowolna – jednakże uczestnictwo w nim narzuca konieczność podporządkowania się zasadom i rozkazom. Każdy strzelec ma prawo odmowy wykonania rozkazu jeśli jest on niezgodny z prawem lub narusza zasady moralne – przypadki takie określa specjalny regulamin.

7. Strzelec za swą działalność w Związku może być nagrodzony lub ukarany decyzją swojego przełożonego. Od każdej decyzji przełożonego przysługuje odwołanie drogą służbową, do Komendanta Głównego włącznie.

W przypadku pytań, władze Związku pozostają do Państwa dyspozycji.