Dla Kandydata

        Związek Strzelecki Rzeczypospolitej to samodzielna i niezależna organizacja ogólnopolska o strukturze zmilitaryzowanej, jednolicie umundurowana i zorganizowana hierarchicznie. Prowadząca szkolenia, zajęcia terenowe, organizująca obozy, marsze, projekcje filmów i widowiska plenerowe. Wspierająca organizacje kombatanckie i patriotyczne. Inspirująca i ucząca młodzież, organizująca obchody rocznic i świąt państwowych. Wyznająca wartości chrześcijańskie i demokratyczne.
        Związek Strzelecki Rzeczypospolitej prowadzić będzie działalność szkoleniowo-wychowawczą w trzech podstawowych blokach tematycznych.

 
I – Blok wychowania patriotycznego obejmuje:

        1.  Czynny udział członków Związku w uroczystościach patriotycznych, obchodach rocznic historycznych i świąt państwowych,
        2.  Zajęcia z historii Polski, obejmujące w szczególności zagadnienia historii najnowszej XX wieku (często w formie spotkań z
              kombatantami, historykami, uzupełnione elementami multimedialnymi),
        3.  Zajęcia dotyczące struktury i zasad ustrojowych Państwa Polskiego, z elementami prawoznawstwa i zasad działań
              administracyjnych.

 II – Blok zajęć paramilitarnych obejmuje:

        1.  Podstawowe pojęcia i zasady – umundurowanie, musztra, regulaminy, zasady hierarchii wojskowej i zależności służbowych,
        2.  Surviwal i terenoznawstwo,
        3.  Bronioznawstwo i ćwiczenia strzeleckie (zajęcia praktyczne i teoretyczne),
        4.  Podstawy taktyki piechoty, w blokach programowych,
        5.  Łączność i logistyka,
        6.  Pierwsza pomoc, ochrona sanitarna i przeciwchemiczna.

III - Blok pozostałych zajęć obejmuje:

        1.  Podstawy dziennikarstwa (w formie teoretycznej i praktycznej),
        2.  Organizacja turystyki i aktywnego wypoczynku,
        3.  Podstawy psychologii społecznej i technik komunikacji społecznej,
       
4.  Budowanie współpracy zespołowej, techniki negocjacji, prezentacji i wystąpień publicznych.

Związek realizuje swoje zadania poprzez organizację:

        1.  Spotkań, zbiórek i zajęć szkoleniowych,
        2.  Koncertów i projekcji filmów,
       
3.  Wycieczek edukacyjnych,
        4.  Rajdów, marszy i innych zajęć terenowych,
       
5.  Obozów i zajęć wyjazdowych,
        6.  Wydawania czasopism, plakatów, folderów i publikacji elektronicznych,
        7.  Innych form aktywności dopuszczonych prawem i zaakceptowanych przez władze Związku.