Podobwody

1. Jednostki terytorialne ZSR zwane Podobwodami powołuje się i rozwiązuje w miarę potrzeb, rozkazem KG wydanym na podstawie odpowiedniej uchwały NRS.

2. Terenem działania Podobwodu jest minimum jeden powiat tego samego województwa (Obwodu). Podobwód może obejmować dodatkowy, jasno określony obszar z danego województwa (obwodu), nie powinien być on jednak większy niż 4 powiaty.

3. Dopuszcza się z ważnych przyczyn organizacyjnych dołączenie do danego Podobwodu powiatów lub gmin z innego województwa (Obwodu), jeśli znajdują się one w tym samym Okręgu lub Podokręgu.

4. Zasady szczególne działania podobwodów :
a. Podobwód podlega bezpośrednio Komendantowi Okręgu lub Podokręgu,
b. Komendant Podobwodu jest powoływany i odwoływany rozkazem KG, zaś jego I zastępca, czyli Szef Sztabu Podobwodu jest powoływany rozkazem Komendanta Okręgu lub Podokręgu.

5. Numerację Podobwodów tworzy się według następujących zasad:
a. Pierwsza cyfra – nr Okręgu
b. Druga i trzecia cyfra – Kolejne licząc od 41 włącznie
c. Czwarta cyfra – 0

6. Podobwodem kieruje bezpośrednio Komenda Podobwodu, na zasadach analogicznych jak Komenda Obwodu.

7. Pozostałe kompetencje i zasady działania Podobwodu stosuje się odpowiednio jak w przypadku Obwodu.