Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 

   Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb czytelników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

 

   Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej  Polityce prywatności.

 

Zasady ogólne

1. Komenda Główna wydaje, na podstawie uchwały NRS, rozkaz o powołaniu lub rozwiązaniu Podokręgu, Obwodu i Podobwodu strzeleckiego oraz samodzielnie powołuje i odwołuje osoby na funkcje ich Komendantów.

2. Komenda Główna, na wniosek własny, Komendanta Okręgu, Podokręgu, Obwodu lub Podobwodu strzeleckiego, oraz na podstawie odpowiedniej uchwały NRS, wydaje rozkaz o:
a. utworzeniu jednostki terenowej do JS i SJS włącznie,
b. nadaniu jej numeru i nazwy,
c. mianowaniu dowódcy (komendanta) jednostki terenowej,
d. zatwierdzeniu patrona.

3. Osoby ubiegające się o prawo tworzenia jednostki terenowej i funkcję jej komendanta powinny:
a. Mieć ukończone 18 lat,
b. Posiadać średnie wykształcenie lub być w trakcie jego zdobywania,
c. Posiadać doświadczenie w pracy z młodzieżą,
d. Posiadać zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy z młodzieżą,
e. Być członkami rzeczywistymi ZSR lub wystąpić o takie członkowstwo,

4. W przypadku, gdy osoba desygnowana na stanowisko Komendanta JS lub SJS nie ukończyła 18 lat, może pełnić powierzoną funkcję jedynie pod kontrolą Komendanta wyższego szczebla.

5. Za działalność sprzeczną ze statutem, regulaminami lub zarządzeniami władz Związku jednostki terenowe wszystkich szczebli mogą:
a. Zostać zawieszone w funkcjonowaniu przez Komendę Główną do czasu najbliższego zebrania NRS,
b. Zostać rozwiązane uchwałą NRS, na wniosek odpowiednich władz Związku. Rozkaz o rozwiązaniu wydaje Komenda Główna.

Powoływanie Reprezentanta (Przedstawiciela – Rezydenta – Pełnomocnika) ZSR

1. Tworzenie struktur ZSR w danym powiecie można rozpocząć od powołania przez odpowiedniego Komendanta wyższej jednostki terenowej (Okręgu, Podokręgu, Obwodu lub Podobwodu) w rozkazie ogólnym, konkretnej osoby do reprezentowania ZSR na danym obszarze np. w gminie, powiecie, w kilku powiatach itp.

2. Funkcja reprezentanta ZSR na dany teren powinna być zdefiniowana szczegółowo, zgodnie z potrzebami Związku i potencjalnymi możliwościami danej osoby. Dokładna nazwa pełnionej funkcji może być dostosowana do potrzeb ZSR, w niniejszym regulaminie proponujemy przykładowe nazwy, np.:
a. Reprezentant (terenowy, honorowy itp.)
b. Przedstawiciel Terenowy
c. Rezydent ZSR na dany teren
d. Pełnomocnik, w tym „do spraw” wskazanych w pełnomocnictwie.

3. Celem działania i jednocześnie obowiązkiem Reprezentanta ZSR jest:
a. Godne reprezentowanie ZSR na swoim terenie działania, a w razie konieczności również poza nim.
b. Aktywne poszukiwanie, wstępne weryfikowanie i werbowanie osób chcących wstąpić do ZSR,
c. Nawiązywanie kontaktów z osobami lub organizacjami lokalnymi, deklarującymi możliwość współpracy lub pomocy dla Związku,

4. Kandydat na reprezentanta ZSR powinien:
a. Być członkiem ZSR, lub zadeklarować chęć wstąpienia do ZSR.
b. Wykazywać się wyraźną chęcią zaangażowania się w działanie na rzecz dobra ZSR,
c. Posiadać doświadczenie w pracy z młodzieżą lub w działalności społecznej, najlepiej w organizacjach zbliżonych ideowo do ZSR,
d. Zapoznać się gruntownie ze statutem, regulaminami wewnętrznymi oraz innymi dokumentami określających funkcjonowanie Związku.

5. Reprezentant ZSR może, jeśli go do tego upoważniono, prowadzić działania w celu:
a. Wstępnego rozplanowania zrębów struktury terenowej ZSR na swoim terenie działania, w tym na podstawie deklaracji osób chcących wstąpić do ZSR.
b. Reprezentowania i promocji ZSR wobec instytucji lub władz rządowych i samorządowych na danym terenie,
c. Promowania Związku wskazanymi sposobami, szczególnie wśród młodzieży.

6. Reprezentant nie jest upoważniony do zawierania jakichkolwiek umów, zobowiązań czy składania deklaracji woli w imieniu ZSR, a w szczególności zobowiązań natury materialnej, chyba że jego pełnomocnictwo stanowi inaczej.

7. Komendant jednostki terenowej ZSR, powołując Reprezentanta ZSR, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie odpowiednie władze nadrzędne, załączając kopię udzielonego pełnomocnictwa lub upoważnienia.

Powoływanie samodzielnych sekcji i drużyn strzeleckich – postanowienia ogólne

1) Komendant danej jednostki terenowej ZSR, powołując na terenie swojego działania samodzielną terenową sekcję lub drużynę strzelecką, musi:
a) Określić dokładnie teren działania danej sekcji lub drużyny, posługując się podziałem administracyjnym RP (gminy, powiaty)
b) Mianować Dowódcę Sekcji lub Komendanta Drużyny
c) Uzyskać dla Drużyny Numer Ewidencyjny Jednostek Strzeleckich, nadawany w drodze uchwały NRS, ogłaszany rozkazem KG

2) Powołanie samodzielnej sekcji lub drużyny powinno być konsultowane z Komendą wyższego szczebla, w celu uniknięcia ewentualnych sporów kompetencyjnych na danym terenie. Komenda wyższego szczebla może, w sytuacjach szczególnych, zaskarżyć powołanie przez jednostkę terenową niższego szczebla terenowej sekcji lub drużyny strzeleckiej do NRS, z podaniem przyczyn. Ostateczną decyzję w takiej sytuacji podejmuje NRS.

3) Rozwiązanie terenowej sekcji lub drużyny strzeleckiej następuje poprzez ogłoszenie w rozkazie Komendy jednostki terenowej, która ją powołała, w wyniku:
a) Zaprzestania praktycznej działalności danej sekcji lub drużyny, i nie wznowienia jej w okresie ostatniego pół roku,
b) Zmniejszenia się liczby członków danej sekcji lub drużyny poniżej minimum i nie uzupełnienia stanów osobowych przez minimum pół roku,
c) Prowadzenie działań niezgodnych ze Statutem, regulaminami lub rozkazami wyższych przełożonych, potwierdzonych uchwałą NRS o rozwiązaniu danej, samodzielnej sekcji lub drużyny strzeleckiej, ogłoszonej w rozkazie KG.

Utworzenie terenowej, samodzielnej Sekcji Strzeleckiej

1. Terenową, samodzielną (tzn. nie wchodzącą w skład już istniejących JS lub SJS), Sekcję Strzelecką ZSR powołuje, i wyznacza jej dowódcę, Komendant odpowiedniej struktury terenowej ZSR, na terenie swojego działania, z minimum trzech członków ZSR.

2. Sekcja Strzelecka działająca na danym terenie może się składać ze strzelców mieszkających lub pracujących w różnych miejscowościach z terenu działania sekcji.

3. Sekcja Strzelecka podlega organizacyjnie bezpośrednio odpowiedniemu Komendantowi Okręgu, Podokręgu, Obwodu lub Podobwodu, on też zatwierdza program działania sekcji i wyznacza zadania.

4. Sekcja Strzelecka nie ma narzuconych zasad nadawania nazw, może zaś za zgodą władz wyższych posiadać nadany Numer Ewidencyjny Jednostek Strzeleckich, jeśli poprzez swoje działanie rokuje możliwość rozwoju do poziomu Drużyny Strzeleckiej w ciągu jednego kwartału. Wniosek o nadanie NEJS przekazuje się drogą służbową do KG. Numer ewidencyjny nadaje w swojej uchwale NRS, a ogłasza w rozkazie KG.

5. Rozwój liczebny Sekcji powyżej sześciu strzelców umożliwia powołanie Drużyny Strzeleckiej

Powołanie terenowej, samodzielnej Drużyny Strzeleckiej

1) Terenową, samodzielną (tzn. nie wchodzącą w skład już istniejących JS lub SJS), Drużynę Strzelecką ZSR powołuje, i wyznacza jej dowódcę, Komendant odpowiedniej wyższej struktury terenowej ZSR, na terenie swojego działania, z minimum sześciu członków ZSR.

2) Drużyna Strzelecka działająca na danym terenie może się składać ze strzelców mieszkających lub pracujących w różnych miejscowościach danego terenu.

3) Drużyna Strzelecka powinna, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od powołania, uzyskać numer ewidencyjny zgodny z zasadami numeracji JS i SJS. Wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego jednostek przekazuje się drogą służbową do KG. Numer ewidencyjny nadaje w swojej uchwale NRS, a ogłasza w rozkazie KG.

4) Komendant terenowej DS, za zgodą Komendanta wyższej jednostki organizacyjnej:
a) określa skład Sekcji Strzeleckich i wyznacza ich dowódców
b) Wprowadza i realizuje Plan Działania Drużyny.
c) Reprezentuje ZSR na terenie swojego działania.

Powoływanie Jednostki Strzeleckiej

1) JS powołuje w swej uchwale NRS, a przyjecie odnośnej uchwały ogłasza w rozkazie KG.

2) Komendanta JS powołuje KG ZSR.

3) Warunkiem powołania JS jest złożenie do KG kompletnego wniosku, zawierającego:
a) Proponowaną nazwę, siedzibę i proponowany NEJS
b) Listę, minimum 11, wraz ze wskazanym kandydatem na Komendanta, członków ZSR, tworzących przyszłą JS
c) Ramowy plan działania JS, wskazujący kierunki działania i zamierzenia danej JS, zaopiniowany przez odpowiedniego Komendanta jednostki terenowej wyższego szczebla.

4) Wszyscy członkowie nowo powołanej JS muszą uzyskać zgodę na opuszczenie dotychczas zajmowanych stanowisk i funkcji w Związku, chyba że te funkcje i stanowiska ulegają likwidacji z chwilą powołania nowej JS. Strzelcy mający dotychczas dodatkowe przydziały służbowe muszą uzyskać zgodę odpowiednich przełożonych na członkowstwo w nowej JS.

5) Komendant nowo powołanej JS jest zobowiązany niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o powołaniu go na funkcje Komendanta JS,:
a) Powołać w odpowiednim rozkazie Komendę JS, ze wskazaniem zakresu odpowiedzialności członków Komendy
b) Przedstawić do wiadomości bezpośrednich przełożonych Strukturę szkieletową JS, zgodną z instrukcją organizacyjną oraz zaktualizowany Plan Działania JS z harmonogramem zbiórek.

6) Powołanie terenowej JS wraz z jej Komendantem może wymagać likwidacji funkcji reprezentanta terenowego ZSR, jeśli ich obszary działania się pokrywają. Decyzja w tym wypadku należy do Komendanta wyższej jednostki organizacyjnej Związku.

Tworzenie jednostek terenowych ZSR - Sytuacje szczególne

1) W przypadku, kiedy do ZSR chce wstąpić jednocześnie grupa osób spełniająca kryteria i wymagania Związku, może ona poprzez swojego przedstawiciela wystąpić o przyspieszone powołanie Sekcji, Drużyny lub Jednostki Strzeleckiej, w zależności od liczebności danej grupy. W takim wypadku Komendant lokalnej jednostki terenowej ZSR, na którego terenie działania ma być powołana nowa sekcja, drużyna lub JS, powinien:

a) Powołać wybranego spośród grupy chętnych Reprezentanta, upoważnionego do tworzenia sekcji, drużyny lub JS, i za jego pośrednictwem zebrać deklaracje członkowskie i inne niezbędne dokumenty.
b) Osobiście zweryfikować deklarowaną liczebność i zamiary członków grupy.
c) Zorganizować, jeśli jest taka potrzeba, ślubowanie strzeleckie.
d) Powołać wnioskowaną Sekcję lub DS, a w przypadku wnioskowania o powołanie JS, najpierw powołać DS., a po uzgodnionym okresie próbnym pomóc w przygotowaniu pełnego wniosku o powołanie JS.

2) Wniosek o przyspieszone powołanie Drużyny/JS każdorazowo opiniuje Komendant wyższej jednostki organizacyjnej (Obwodu lub Okręgu), po przeprowadzeniu wszystkich uznanych za niezbędne czynności (np. zebraniu dodatkowych informacji o danej grupie lub otrzymaniu dodatkowych dokumentów).

Kontakt

 

  • Związek Strzelecki Rzeczypospolitej,
    94-056 Łódź
    ul. Kostki Napierskiego 6 m. 1
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • wkrótce