KOMENDA GŁÓWNA

     Komenda Główna działa na zasadach określonych w ustawie o stowarzyszeniach i statucie Związku. Jej skład wyznacza WZC(D) Związku. Skład KG podaje Komendant Główny ZSR w rozkazie organizacyjnym, na podstawie uchwał WZC(D).


W skład KG wchodzą:


Komenda Główna podejmuje w drodze głosowania:


    Wszystkie uchwały i decyzje KG podejmuje bezwzględną większością głosów. Jeśli z jakichś przyczyn KG będzie w danym momencie liczyła jedynie dwie osoby, uchwały i decyzje muszą być podjęte jednogłośnie. Za właściwy przebieg głosowania członków KG oraz ogłoszenie w odpowiednim rozkazie podjętych uchwał i decyzji KG odpowiada KMG (Komendant Główny).

Kompetencje Komendy Głównej określa statut ZSR w par. 47. W szczególności należy do nich:

 
Komendant Główny

    Komendant Główny
samodzielnie:

 
Zastępca Komendanta Głównego - Szef Sztabu
 
    Szef Sztabu samodzielnie:

 
Pozostali członkowie Komendy Głównej