KOMISJA REWIZYJNA

     Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku, powołanym do sprawowania kontroli nad całokształtem jego działalności. Składa się z 3 lub 5 albo 7 członków. Liczebność KR określa na daną kadencję WZC(D). Członkowie KR powoływani i odwoływani są przez WZC(D).

    Komisja powoływana jest na dwuletnią kadencję. Członek KR, który otrzymał najwyższą liczbę głosów na WZC(D), staje się automatycznie jej Przewodniczącym. W przypadku otrzymania równej liczby głosów WZC(D) dokonuje wyboru Przewodniczącego w osobnym głosowaniu. Na swym pierwszym posiedzeniu KR dokonuje wyboru, ze swojego grona, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza.


    W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:


    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:


    Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Związku wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Może zlecać realizację zadań kontrolnych lub dokonanie ekspertyz biegłym i specjalistom. Szczegółowe zasady wewnętrznego funkcjonowania i organizacji pracy Komisji Rewizyjnej określa, uchwalony przez WZC(D), regulamin wewnętrzny. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach NRS i Komendy Głównej. Nie mogą natomiast pełnić innych funkcji we władzach Związku.