Naczelna Rada Strzelecka jest najwyższą władzą w Związku pomiędzy posiedzeniami WZC(D), a jej szczegółowe kompetencje określa Statut Związku. NRS może podejmować decyzje w trybie posiedzeń plenarnych lub obiegowych. Szczegółowy tryb składania wniosków i podejmowania decyzji przez NRS określa Statut ZSR oraz regulamin organizacyjny.

    W skład Naczelnej Rady Strzeleckiej (odpowiednik Zarządu Stowarzyszenia) wchodzą:    Przewodniczącym NRS jest Komendant Główny ZSR lub osoba prawomocnie go zastępująca w czasie posiedzeń NRS.
    Rozpoczęcie posiedzenia NRS ogłasza Przewodniczy NRS na wniosek własny, Szefa Sztabu lub trzech członków NRS:

a) w formie obiegowej, poprzez powiadomienie członków NRS o rozpoczęciu posiedzenia obiegowego, za pośrednictwem technicznych środków łączności, w tym mailem lub telefonicznie.
b) w formie plenarnej (stacjonarnej) poprzez powiadomienie członków NRS na minimum 14 dni przed rozpoczęciem posiedzenia, z podaniem miejsca i czasu rozpoczęcia posiedzenia.

    Posiedzenie NRS może być zwoływane nie częściej niż co 21 dni,
    Posiedzenie obiegowe trwa minimum 3 dni, a maksymalnie 14 dni, w zależności od ilości złożonych wniosków. Głosowanie każdego wniosku na posiedzeniu obiegowym nie może trwać krócej niż 3 dni, co oznacza, że ostatnie wnioski można poddać pod głosowanie najpóźniej do końca 11 dnia posiedzenia obiegowego NRS.

    Przewodniczący NRS osobiście odpowiada za kontrolę właściwości głosowania, w tym:
a) Ogłasza głosowanie nad danym wnioskiem,
b) Odpowiada za właściwy i rzetelny przebieg głosowania
c) Może uznać wniosek za przyjęty, jeśli uzyska on aprobatę miń 51% członków NRS, lub odrzucony, jeśli miń. 51% członków NRS odrzuci wniosek.

Przewodniczący NRS ma obowiązek:
a) Powiadomić członków NRS o zakończeniu posiedzenia plenarnego lub obiegowego.
b) Ogłosić członkom NRS w formie pisemnej, w ciągu 7 dni od zakończenia danego posiedzenia, listę zgłoszonych wniosków wraz z informacją o ich przyjęciu lub odrzuceniu.
c) nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia posiedzenia NRS ogłosić w jawnym Komunikacie KG przyjęte wnioski i uchwały NRS, w formie merytorycznie dostosowanej do potrzeb Związku, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji aktualnych Regulaminów i Instrukcji wewnętrznych.

    Wnioski zatwierdzone przez NRS wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w odpowiednim komunikacie Przewodniczącego NRS, a jeśli wydanie go jest z jakiś przyczyn niemożliwe, ogłasza je w komunikacie KG lub osoba przez nią upoważniona. Dyskusje pomiędzy członkami NRS, prowadzone dowolnym systemem komunikacji, nie stanową o rozpoczęciu lub zakończeniu obrad NRS, ani o przyjęciu lub odrzuceniu danego wniosku.