STRZELECKI SĄD HONOROWY

    Cel działania SSH

 1. Strzelecki Sąd Honorowy jest władzą Związku powołaną do:
  1. rozstrzygania sporów personalnych, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów;
  2. rozpatrywania spraw wniesionych przez NRS lub KR, w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Związku;
  3. orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Związku;
  4. orzekania w sprawach naruszeń przez członków Związku postanowień statutu lub regulaminów lub innych przepisów wewnętrznych Związku

 2. Strzelecki Sąd Honorowy ma obowiązek rozpatrzyć wniesiony wniosek lub odwołanie w terminie 30 dni od daty jego wpływu.
 3. Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji pracy SSH określa regulamin wewnętrzny SSH uchwalony przez WZC(D).


Skład i zadania SSH

 1. SSH składa się z 3 lub 5 członków. Liczebność SSH określa na daną kadencję WZC(D).
 2. Członkowie SSH powoływani i odwoływani są przez WZC(D).
 3. SSH jest powoływany na dwuletnią kadencję.
 4. Członek SSH, który otrzymał najwyższą liczbę głosów na WZC(D) staje się automatycznie jego Przewodniczącym. W przypadku otrzymania równej liczby głosów WZC(D) dokonuje wyboru Przewodniczącego w osobnym głosowaniu. W celu ukonstytuowania się członkowie SSH dokonują na swym pierwszym posiedzeniu wyboru ze swojego grona zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza.
 5. Członkowie SSH nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Związku.
 6. Przewodniczący SSH ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach NRS i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
 7. Mandat członka SSH wygasa wskutek śmierci, ustąpienia, utraty członkostwa w Związku albo odwołania ze składu Strzeleckiego Sądu Honorowego przez WZC(D).
 8. W przypadku zaistnienia vacatu SSH dokonuje kooptacji, jednak nie więcej niż jednego członka w przypadku składu 3-osobowego, albo do dwóch członków w przypadku składu 5-osobowego. Kooptacja wymaga zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu WZC(D). W przypadku braku akceptacji WZC(D) dokonuje uzupełniających wyborów.
 9. W przypadku zmniejszenia składu Strzeleckiego Sądu Honorowego poniżej 3 osób i niemożności przeprowadzenia kooptacji, uzupełnienia składu dokonuje się na najbliższym posiedzeniu WZC(D).

Ogólne zasady działania SSH

 1. Postępowanie przed SSH jest jednoinstancyjne, toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony.
 2. Od orzeczeń SSH służy odwołanie do WZC(D). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego SSH w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia orzeczenia SSH.
 3. SSH może wymierzać następujące kary:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
 4. SSH może wystąpić z wnioskiem o ustanie członkostwa w Związku.

   W skład Strzeleckiego Sądu Honorowego wchodzą: