Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 

   Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb czytelników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

 

   Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej  Polityce prywatności.

 

WYCIĄG Z STATUTU
Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej

(tekst jednolity po uchwale założycieli z dnia 27.10.2012)

    Związek Strzelecki Rzeczypospolitej – patriotyczne i pro-obronne, dobrowolne, samorządne, niezarobkowe stowarzyszenie młodzieży polskiej i osób dorosłych – jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym oraz kontynuatorem Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939.

    Związek Strzelecki Rzeczpospolitej, przygotowując Polaków do służby obywatelskiej, kieruje się w swojej działalności jedynie względami dobra Państwa Polskiego, a jako organizacja z ducha i czynu apolityczna, służy tylko dobru Rzeczypospolitej Polskiej. Związek Strzelecki Rzeczypospolitej, podobnie jak w okresie II Rzeczypospolitej – Związek Strzelecki, hołduje ideologii piłsudczykowskiej (ideologii państwowotwórczej), na którą składa się zbiór podstawowych poglądów i wartości prezentowanych przez Twórcę Związku Strzeleckiego – Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego najbliższych współpracowników, organy prasowe i akty prawne obozu piłsudczykowskiego w II Rzeczypospolitej oraz Prawo Strzeleckie i Przyrzeczenie Strzeleckie. Związek Strzelecki Rzeczypospolitej przybliża swoim członkom podstawowe założenia tej ideologii przez działalność bezpośrednich przełożonych, terenowych i centralnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za sprawy wychowawczo-szkoleniowe oraz władze wszystkich szczebli.

   Podstawę do pracy wychowawczej w Związku Strzeleckim Rzeczypospolitej stanowić będą: etyka chrześcijańska, tradycje walk niepodległościowych i tradycja strzelecka, a w szczególności Prawo Strzeleckie i Przyrzeczenie Strzeleckie.

   Związek Strzelecki Rzeczypospolitej działał będzie jedynie godziwymi metodami, zgodnymi z ogólnie przyjętymi normami moralnymi, społecznymi i prawnymi.

   Realizując statutowe cele i zadania Związek Strzelecki Rzeczypospolitej pragnie przedłużać i uzupełniać wpływy wychowawcze wojska i szkolnictwa państwowego na terenie pozawojskowym i pozaszkolnym, w celu wytworzenia w społeczeństwie trwałych grup społecznych, oddanych Państwu i w celu wykształcenia typu „obywatela - żołnierza”, w myśl zasady „każdy obywatel – żołnierzem, każdy żołnierz – obywatelem”. Ponadto Związek Strzelecki Rzeczypospolitej zamierza wychowywać pokolenia wartościowych, nowoczesnych obywateli, potrafiących – w sposób twórczy – współdziałać z innymi w pracy, mającej na celu: potęgowanie sił życiowych Państwa, kierowania jego losami, bronienia go i wreszcie przekształcania jego form w zależności od zmiennych warunków życia.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Związek Strzelecki Rzeczypospolitej działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Związek Strzelecki Rzeczypospolitej, zwany w dalszej części niniejszego statutu „Związkiem”, może posługiwać się nazwą skróconą ZSR.
3. W celu określenia zbiorowości członków Związku oraz oznakowania elementów umundurowania, oznak i odznak, dozwala się używania nazwy „STRZELEC”.

§ 3

1. Związek jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym.
2. Wykorzystywanie struktur lub symboli Związku do prowadzenia jakiejkolwiek działalności politycznej jest zabronione.


§ 4

1. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz środowiska Polaków za granicą, z zachowaniem miejscowych praw o stowarzyszeniach.
2. Związek może prowadzić działania, służące realizacji celów statutowych, poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem obowiązującego tam prawa.
3. Związek może tworzyć zagraniczne struktury organizacyjne, grupujące Polaków mieszkających na obczyźnie.
4. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Łódź.

§ 5

Związek:
1) posiada osobowość prawną,
2) powołany jest na czas nieokreślony.

§ 6

1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników.

§ 7

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 8

1. Godłem Związku jest orzeł srebrny w koronie, z głową w prawo zwróconą, w szponach trzymający tarczę amazonek z wpisaną w nią literą „S” na tarczy herbowej szwajcarskiej. Godło nawiązuje do wzoru orzełka legionowego używanego w I Brygadzie Legionów.
2. Hymnem Związku jest pierwsza zwrotka wraz z refrenem pieśni „Marsz Pierwszej Brygady”.

§ 9

1. Związek i jego jednostki terenowe mogą posiadać i używać według określonego wzoru sztandary, proporce, odznaki i pieczęcie.
2. Związek może posiadać honorowe odznaki i odznaczenia, nadawane za zasługi położone w pracach Związku i dla Związku.
3. Związek może przejmować tradycje, emblematy, sztandary, odznaczenia od innych organizacji, za ich wiedzą i zgodą.

§ 10

1. Członkowie Związku mają prawo używania mundurów organizacyjnych według określonego wzoru.


Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 11

1) Związek prowadzi działalność w dziedzinach:
    a) wychowania patriotyczno-obywatelskiego;
    b) przysposobienia pro-obronnego;
    c) wychowania fizycznego i ogólnorozwojowego.
2) Wychowanie patriotyczno-obywatelskie ma na celu:
    a) pogłębianie uczuć patriotycznych i kształtowanie zdolności do oddania swoich sił i pracy dla Państwa;
    b) podniesienie ogólnego poziomu kultury obywatelskiej;
    c) umożliwienie czynnego i odpowiedzialnego udziału jednostki w życiu zbiorowym;
    d) kreowanie pozytywnych sił dozwalających opanowanie egoizmów jednostek na rzecz pracy zbiorowej dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.
3) Przysposobienie pro-obronne ma na celu wychowanie i wyszkolenie świadomych swych obowiązków obywateli, gotowych w każdej chwili do poświęceń na rzecz obrony Ojczyzny. Powyższe Związek realizuje przez:
    a) wpajanie swoim członkom patriotyzmu, poczucia honoru oraz ducha karności wojskowej;
    b) wyrabianie u nich sprawności fizycznej
    c) przybliżanie podstawowej wiedzy o sztuce wojennej.
4) Wychowanie fizyczne ma na celu podnoszenie poziomu zdrowia publicznego w Państwie, poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i podnoszenie sprawności fizycznej jego obywateli, a także wywołanie poczucia odpowiedzialności za przyszłość Narodu w związku z pogarszającym się ogólnym stanem zdrowia i poziomem wartości fizycznej społeczeństwa.
5) Wychowanie ogólnorozwojowe ma na celu osiąganie wysokich standardów moralnych i intelektualnych, z myślą o ogólnym rozwoju Państwa, poprzez pobudzanie zaangażowanie jego obywateli.

§ 12

Celem Związku jest:
1) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania oraz pomnażanie, przez swoją działalność, wartości i mocy Narodu i państwa polskiego;
2) wychowanie obywatelskie młodzieży w duchu patriotycznym, w oparciu o hasło BÓG– HONOR – OJCZYZNA, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wynikających ze wskazań założyciela i pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego – Józefa Piłsudskiego, trwale zapisanych w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim;
3) formowanie postaw obywatelskich, rozwijanie wśród członków Związku i społeczeństwa w sposób świadomy i zorganizowany poczucia służby dla Polski i odpowiedzialności za jej los;
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji ruchu strzeleckiego, a także tradycji Wojska Polskiego, we wszystkich formach jego jawnego i konspiracyjnego funkcjonowania, w tym w szczególności podtrzymanie tradycji powstańczych, legionowych, wojsk II Rzeczypospolitej, Armii Krajowej i żołnierzy podziemia antykomunistycznego, zwanych Żołnierzami Wyklętymi;
5) upowszechnianie wiedzy historycznej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej, opieka nad miejscami Pamięci Narodowej, działalność na rzecz kombatantów, osób represjonowanych i inwalidów wojennych;
7) wyrabianie umiejętności zdyscyplinowanego życia w zespole oraz podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, w tym prowadzenie szkoleń w zakresie samoobrony;
8) przybliżanie problematyki wojskowości i bezpieczeństwa publicznego;
9) popularyzowanie strzelectwa, upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej oraz zasad jej używania i użytkowania, nauka strzelania, stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego członków Związku;
10) działanie w zakresie kultury, sztuki, dziedzictwa i tradycji, wdrażanie do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym Ojczyzny;
11) organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych, turystycznych, krajoznawczych, sportowych i wypoczynkowych, propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu;
12) działanie na rzecz zdrowia i higieny, w tym przeciwdziałanie patologiom i nałogom takim jak alkoholizm, nikotynizm, narkomania;
13) tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków Związku, przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego;
14) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
15) promocja Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju.

§ 13

Związek realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;
2) organizowanie oraz udział w uroczystościach narodowych i patriotycznych;
3) organizowanie kursów, szkoleń, imprez oraz innych przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych;
4) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
5) udział w zajęciach szkoleniowych oraz turystyce ukierunkowanej na zwiedzanie miejsc związanych z walkami narodowo – wyzwoleńczymi Polaków;
6) organizowanie i prowadzenie odczytów, seminariów i konkursów z zakresu historii i wiedzy o Polsce;
7) kształcenie kadry instruktorskiej;
8) organizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających tężyznę fizyczną;
9) organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej;
10) organizowanie i przeprowadzanie lokalnych i ogólnopolskich zawodów sportów obronnych;
11) prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom;
12) prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań;
13) szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska;
14) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia;
15) realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne w obszarze działalności statutowej;
16) promowanie działalności statutowej także wśród osób niezrzeszonych w stowarzyszeniu.
......

§ 15

PRAWO STRZELECKIE

1) Dobro i pomyślność niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i najwyższym prawem strzeleckim.
2) Strzelec służy Rzeczypospolitej i jest dla niej gotów do wszelkich poświęceń.
3) Strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej.
4) Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne.
5) Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny i śmiały.
6) Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński i ofiarny.
7) Strzelec karnie, sumiennie i ściśle wypełnia rozkazy swoich przełożonych i władz Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej, wkładając w ich wykonanie całą swoją inicjatywę.
8) Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje w swym środowisku ideały braterstwa i służby.
9) Strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku organizacyjnego.
10) Strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną i umiejętności.

§ 16

PRZYRZECZENIE STRZELECKIE

Przyrzeczenie Strzeleckie składa się według następującej roty:

Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej przyrzekam i ślubuję:
Przez całe moje życie dobro Rzeczpospolitej Polskiej, nad wszystko inne, wyższe dla mnie będzie. Niepodległości Jej zawsze bronić gotów będę do ostatniej kropli krwi.
Służyć będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą.
Przyrzekam i ślubuję: powinności moje jako członka Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej z dobrą wolą i wiarą wypełniać, prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać, rozkazy przełożonych karnie i chętnie wykonywać.
Wszystko co teraz przyrzekam, w sumieniu mojem do głębi zważyłem, że tych przyrzeczeń dotrzymam - przysięgam, a przysięgę moją stwierdzam uroczystem słowem honoru żołnierskiego, obywatela i wolnego, uczciwego człowieka.”
Przyrzeczenie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

§ 17

1. Przyrzeczenie Strzeleckie przyjmuje:
1) właściwy terytorialnie Komendant macierzystej lokalnej JS;
2) Komendant Obwodu lub Okręgu;
3) Komendant Główny lub delegowany przezeń członek Naczelnej Rady Strzeleckiej;
......
4. Po złożeniu przyrzeczenia strzeleckiego członek Związku uzyskuje pierwszy stopień strzelecki.

Rozdział IV
Członkostwo w Związku
§ 18

1. Członkowie Związku dzielą się na:
1) orlęta;
2) członków rzeczywistych;
3) członków uczestników;
4) członków wspierających;
5) członków honorowych.

2. Członkowie Związku posiadają przydział macierzysty do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lokalnej JS oraz przydział służbowy, nadany przez odpowiednie władze Związku.

3. Członkami Związku, o których mowa w ust. 1, mogą być również Polacy mieszkający poza granicami kraju.

§ 19

1. Orlęciem jest każda osoba, która nie ukończyła 16 lat, akceptuje Statut Związku, złożyła podpisaną deklarację członkowską oraz posiada pisemną zgodę rodziców (opiekuna ustawowego) na członkostwo w Związku. ( … )

5. Orlęta mają prawo uczestniczyć we wszystkich dozwolonych w ich wieku przedsięwzięciach zarówno macierzystej lokalnej jednostki strzeleckiej, jak i całego Związku oraz korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Związku a także nosić mundur organizacyjny i odznaki organizacyjne.
......

§ 20

1. Członkiem rzeczywistym może być osoba, która:
1) ukończyła 16 lat;
2) akceptuje Statut i inne dokumenty normatywne Związku;
3) deklaruje swój bezpośredni i osobisty udział w pracach Związku;
4) złożyła podpisaną deklarację członkowską;
5) złożyła Przyrzeczenie Strzeleckie;
6) została zaliczona w poczet członków rzeczywistych uchwałą NRS.

2. Członek rzeczywisty ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Związku;
2) uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach zarówno macierzystej lokalnej JS, jak i całego Związku;
3) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy ze strony Związku;
4) nosić mundur organizacyjny i odznaki organizacyjne;
5) zgłaszać wnioski dotyczące działalności zarówno macierzystej lokalnej JS, jak i całego Związku;
6) pełnić wszelkie funkcje organizacyjne w Związku;
7) zaskarżać uchwały i inne decyzje władz Związku wydane w sprawach członkowskich do władz Związku nadrzędnych nad władzą, która te uchwały i decyzje wydała.
......

§ 21

1. Członkiem uczestnikiem jest osoba, która:
1) deklaruje swój bezpośredni i osobisty udział w pracach Związku lub wsparcie materialne organizacji;
2) ukończyła 16 lat;
3) uznaje statut oraz złożyła podpisaną deklarację członkowską;
4) złożyła Przyrzeczenie Strzeleckie.

2. Członkowie uczestnicy posiadają wszystkie prawa członkowskie członków rzeczywistych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
3. (skreślony).
4. Decyzję o przyjęciu w poczet członków uczestników podejmuje, właściwa względem miejsca złożenia deklaracji, Komenda lokalnej JS lub, w szczególnych przypadkach, Komenda Obwodu lub Okręgu albo Komenda Główna, poprzez ogłoszenie w rozkazie przyjęcie danej osoby w poczet członków uczestników.

§ 22

1. Członkiem wspierającym jest osoba, która:
1) deklaruje swój bezpośredni i osobisty udział w pracach Związku lub wsparcie materialne organizacji,
2) ukończyła 16 lat,
3) uznaje statut oraz złożyła podpisaną deklarację członkowską.
......

3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członków rzeczywistych z wyłączeniem:
1) biernego i czynnego prawa wyborczego;
2) prawa do awansu na wyższy stopień strzelecki;
3) możliwości pełnienia funkcji organizacyjnej w drodze mianowania.
......

5. Członkiem wspierającym, ze względu na swe walory społeczne i obywatelskie, może być również osoba prawna, która propaguje idee Związku oraz okazuje mu moralne i materialne wsparcie.

6. Osoba prawna, będąca członkiem wspierającym, działa poprzez swojego przedstawiciela.
......

§ 23

1. Członkiem honorowym może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Państwa, Wojska Polskiego – we wszystkich formach jego jawnego i konspiracyjnego funkcjonowania, lub Związku, nie będąca dotychczas jego członkiem.
2. Wszystkim żyjącym przedwojennym członkom Związku Strzeleckiego przysługuje, na ich życzenie, członkostwo honorowe w Związku.
3. Członkowie honorowi mają prawo:
1) uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach zarówno macierzystej JS, jak i całego Związku;
2) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Związku,
3) nosić mundur organizacyjny i odznaki organizacyjne.

4. Nadanie honorowego członkostwa w Związku następuje w drodze uchwały NRS.
5. NRS określi, w drodze regulaminu, procedurę przyjęcia w poczet członków honorowych
Związku.

§ 24

1. Wszyscy członkowie Związku, z wyłączeniem członków honorowych, są zobowiązani odpowiednio do opłacania składek członkowskich albo do wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, o których mowa w § 21 ust.1 pkt 1 oraz w § 22 ust.1 pkt 1.
2. Wysokość składek członkowskich określa, w drodze uchwały, WZC(D).
......

§ 25

1. Członkowie Związku zobowiązani są do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Związku (z wyłączeniem członków honorowych);
2) propagowania jego celów i idei strzeleckiej;
3) przestrzegania Prawa i Przyrzeczenia Strzeleckiego, statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;
4) posiadania ważnej legitymacji strzeleckiej lub innego dokumentu potwierdzającego przynależność organizacyjną.

2. Członkom związku zabrania się spożywania alkoholu lub przebywania pod jego wpływem podczas realizacji zadań statutowych lub podczas indywidualnych wystąpień w charakterze reprezentanta Związku.
3. Spożywanie narkotyków lub podobnie działających substancji, albo przebywania pod ich wpływem jest bezwzględnie zabronione.
4. Działanie wymienione w ust.2-3 będzie rozumiane jako działanie na szkodę Związku.

Rozdział V
Władze Związku
Oddział 1
Postanowienia ogólne
§ 28

Władzami Związku są:
1) Walne Zebranie Członków, a w przypadku gdy liczba członków rzeczywistych Związku przekracza 50 osób – Walne Zebranie Delegatów;
2) Naczelna Rada Strzelecka;
3) Komenda Główna;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Strzelecki Sąd Honorowy;
6) w jednostkach terenowych – właściwe Komendy.
......

§ 30

1. Wybór władz Związku, o ile Statut nie stanowi inaczej, odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
......

§ 31

1. Uchwały władz Związku, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
......

Oddział 2
Walne Zebranie Członków (Delegatów)
§ 32

1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest najwyższą władzą Związku.

Oddział 3
Naczelna Rada Strzelecka
§ 38

1. Naczelna Rada Strzelecka jest Zarządem Stowarzyszenia w rozumieniu art. 11 ust. 3 ustawy.

Oddział 4
Komenda Główna
§ 46

1. Komenda Główna jest wybierana przez WZC(D), stanowi Prezydium Zarządu Związku.
2. Członkowie KG podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
......

Oddział 5
Komisja Rewizyjna
§ 50

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku powołanym do sprawo-
wania kontroli nad całokształtem jego działalności.
......

Oddział 6
Strzelecki Sąd Honorowy
§ 54

1. Strzelecki Sąd Honorowy jest władzą Związku powołaną do:
1) rozstrzygania sporów personalnych, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów;
......

Rozdział VII
Struktura organizacyjna Związku
§ 59

1. Strukturę organizacyjną Związku tworzą:
1) (skreślony)
2) okręgi;
3) podokręgi;
4) obwody;
5) podobwody;
6) jednostki strzeleckie;
7) sekcje lub drużyny;
8) Strzeleckie Jednostki Specjalistyczne;
9) Inspektoraty, ...

§ 71

1. Statut wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez członków założycieli ZSR z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Związek podejmuje działalność z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.


KONIEC

Kontakt

 

  • Związek Strzelecki Rzeczypospolitej,
    94-056 Łódź
    ul. Kostki Napierskiego 6 m. 1
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • wkrótce